Have you any question?

099525414

service.comission@fwu.edu.np

Syllabus

S.No. Title Published Date Detail
1 प्रशासनिक पदहरुको कम्प्यूटर प्रयोग सम्बन्धी ज्ञानको प्रयोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम Mar 13, 2023
2 कर्मचारी प्रशासनतर्फ विभिन्न पदमा आवेदन दिने उम्मेदवारहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु Mar 12, 2023
3 सहायक प्रशासक (सूचना प्रविधि) पदको खुला प्रतियोगिताको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम Mar 5, 2023
4 सहायक प्रशासक (सहायक लाइब्रेरियन) पदको खुला प्रतियोगिताको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम Mar 5, 2023
5 ल्याब असिसटेन्ट (Computer Engineering) पदको खुला प्रतियोगीताको लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम Mar 5, 2023
6 ल्याब असिसटेन्ट (Civil Engineering) पदको खुला प्रतियोगीताको लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम Mar 5, 2023
7 असिटेण्ट (प्रशासन) पदको खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम Mar 5, 2023
8 असिटेण्ट ( लेखा ) पदको खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम Mar 5, 2023