Have you any question?

099525414

service.comission@fwu.edu.np

Syllabus

S.No. Title Published Date Detail
1 उपप्राध्यापक पदमा आवेदन दिने उम्मेदवारहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु May 4, 2023
2 I Paper Syllabus for all Subjects Mar 5, 2023
3 Marketing Syllabus for Lecturer Mar 5, 2023
4 Management Syllabus for Lecturer Mar 5, 2023
5 Finance Syllabus for Lecturer Mar 5, 2023
6 Accounting Syllabus Lecturer Mar 5, 2023
7 Organic Chemistry Syllabus for Lecturer Mar 5, 2023
8 Mathematics Education Syllabus for Lecturer Mar 5, 2023
9 Special Needs Education Syllabus for Lecturer Mar 5, 2023
10 Social Work Syllabus for Lecturer Mar 5, 2023
11 Economics Syllabus for Lecturer Mar 5, 2023
12 Constitutional Law Syllabus for Lecturer Mar 5, 2023
13 International Law Syllabus for Lecturer Mar 5, 2023
14 Criminal law syllabus for Lecturer Mar 5, 2023
15 Commercial law Syllabus for Lecturer Mar 5, 2023
16 Environment law Syllabus for Lecturer Mar 5, 2023
17 Computer Engineering Syllabus for Lecturer Mar 5, 2023
18 Transportation Engineering Syllabus for Lecturer Mar 5, 2023
19 Construction Management Syllabus for Lecturer Mar 5, 2023
20 Environmental Engineering Syllabus for Lecturer Mar 5, 2023
21 Water Resource Engineering Syllabus For Lecturer Mar 5, 2023
22 Structural Engineering Syllabus for Lecturer Mar 5, 2023
23 Geotechnical Engineering Syllabus for Lecturer Mar 5, 2023