Have you any question?

099525414

service.comission@fwu.edu.np

Rules and Regulations

S.No. Title Published Date Detail
1 सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कर्मचारी नियुक्ति एवं सिफारिश सम्बन्धी विनियम,२०७८ Jan 27, 2023
2 सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिका आधार एवं सिफारिश सम्बन्धी विनियम,२०७८ Jan 27, 2023
3 सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय-ऐन-२०६७ Jan 27, 2023
4 आर्थिक, प्रशासन नियमावली २०६९ (संशोधनसहित) Jan 27, 2023
5 शिक्षक, कर्मचारी सेवा नियमावली २०६९ Jan 27, 2023
6 सङ्गठन र शैक्षिक प्रशासन नियमावली, २०६९ Jan 27, 2023